2013 Wuhan University Professional Technology Audit Returns Results

Published: 2014-04-28

To all departments, faculties and institutes:

The results for the senior positions after the review, in accordance with the "On the Appointment of Professional and Technical Positions in 2013 Notice" (Wuhan University of herringbone No. [2013]99), "Wuhan University Teachers Professional and Technical positions Trial Measures" (Wuhan University of herringbone No. [2012]99) and "Wuhan University Experimental Technology Series Professional and Technical Positions Trial Measures" (Wuhan University of herringbone No. [2012]100) have been announced (please find the names below):

The Professor Level Two (22 people):

Ma Ying

Wang Youwei

Wang Lina

Liu Yi

Liu Kaipei

He Zhike

Wu Gongping

Zhang Wanshun

Li Gang

Li Zhen

Li Yan

Yang Daichang

Yang Chuluo

Chen Zezong

Chen Xiaoling

Yao Yibin

Xu Shuisheng

Xu Lihua

Mo Hongxian

Liang Yi

Gong Wei

Lei Aiwen

The Professor Level Three (26 people):

Ding Sixin

Deng Liming

Tian Qiulin

Long Ziquan

He Guohua

He Zhen

Yu Yumiao

Song Jian

Zhang Xicheng

Zhang Jie

Li Baoqiang

Li Deshi

Qiu Lisheng

Shao Zhenfeng

Chen Yifeng

Zhou Wei

Zhou Jie

Yi Xuming

Xia Jianguo

Qin Tianbao

Guo Yujun

Gui Haigang

Huang Zhengdong

Chu Jianguo

Ci Qinying

Xiong Jiansheng

The Professor Level Four (including Researcher, 39 people):

Che Gui

Wei Wu

Ma Li

Zhuan Xiangtao

Fang Zhixiang

Fang Debin

Wang Linong

Wang Jinzhao

Wang Suqing

Wu Jingwei

Sun Tao

He Chunqing

Yu Laiming

Wu Xiaoqun

Zhang Yancheng

Zhang Hui

Yang Wen

Chen Yumin

Chen Hua

Zhou Xi

Jin Xiaoping

Róng Guān

Tang Weiming

Tang Huangfeng

Xu Yanyan

Xu Xiaohua

Guo Bingxuan

Cui Xiaojing

Kang Yong

Cao Zhijian

Zhang Hongping

Huang Yongming

Huang Xianfeng

Peng Biwen

Ceng Ziming

Ceng Yuhong

Wen Qingwu

Jiao Limin

Zhan Hui

Zeng Gang to Professor Level Four (1 person):

Luo Bin

The National Defense Science and Technology Class, Grade Four (2 people):

Chen Xi

Chen Jing

Affiliated Hospital Professor Level Four Qualification (2 people):

Liu Zhongchun

Sun Zhijun

Research Librarian Four Class (2 people):

Liu Xia

Zhou Rong

Editor Level Four (1 person):

Zhang Shujuan

Professor Level Senior Engineer Class Four (1 person):

Meng Xuejun

Series of Higher Education Management Research (4 people):

Xi Caiyun

Mao Jinbo

Liu Xingguo

Wu Hongbo

If there are objections to the results above, please address them to the Department of Supervision or the Human Resources Secretary in your own faculty or institute, before May the 1st, prior to the oral or written form test.

Department of Supervision, telephone no: 68753843

Human Resources Department, telephone no: 68752841

The Human Resources department

April 25th, 2014

Updated April 28th, 2014