2013 Wuhan University Professional Technology Audit Returns Results

Published: 2014-04-28

To all departments, faculties and institutes:

The results for the senior positions after the review, in accordance with the "On the Appointment of Professional and Technical Positions in 2013 Notice" (Wuhan University of herringbone No. [2013]99), "Wuhan University Teachers Professional and Technical positions Trial Measures" (Wuhan University of herringbone No. [2012]99) and "Wuhan University Experimental Technology Series Professional and Technical Positions Trial Measures" (Wuhan University of herringbone No. [2012]100) have been announced (please find the names below):

The Professor Level Two (22 people):

Ma Ying
Wang Youwei
Wang Lina
Liu Yi
Liu Kaipei
He Zhike
Wu Gongping
Zhang Wanshun
Li Gang
Li Zhen
Li Yan
Yang Daichang
Yang Chuluo
Chen Zezong
Chen Xiaoling
Yao Yibin
Xu Shuisheng
Xu Lihua
Mo Hongxian
Liang Yi
Gong Wei
Lei Aiwen

The Professor Level Three (26 people):

Ding Sixin
Deng Liming
Tian Qiulin
Long Ziquan
He Guohua
He Zhen
Yu Yumiao
Song Jian
Zhang Xicheng
Zhang Jie
Li Baoqiang
Li Deshi
Qiu Lisheng
Shao Zhenfeng
Chen Yifeng
Zhou Wei
Zhou Jie
Yi Xuming
Xia Jianguo
Qin Tianbao
Guo Yujun
Gui Haigang
Huang Zhengdong
Chu Jianguo
Ci Qinying
Xiong Jiansheng

The Professor Level Four (including Researcher, 39 people):

Che Gui
Wei Wu
Ma Li
Zhuan Xiangtao
Fang Zhixiang
Fang Debin
Wang Linong
Wang Jinzhao
Wang Suqing
Wu Jingwei
Sun Tao
He Chunqing
Yu Laiming
Wu Xiaoqun
Zhang Yancheng
Zhang Hui
Yang Wen
Chen Yumin
Chen Hua
Zhou Xi
Jin Xiaoping
Róng Guān
Tang Weiming
Tang Huangfeng
Xu Yanyan
Xu Xiaohua
Guo Bingxuan
Cui Xiaojing
Kang Yong
Cao Zhijian
Zhang Hongping
Huang Yongming
Huang Xianfeng
Peng Biwen
Ceng Ziming
Ceng Yuhong
Wen Qingwu
Jiao Limin
Zhan Hui

Zeng Gang to Professor Level Four (1 person):

Luo Bin

The National Defense Science and Technology Class, Grade Four (2 people):

Chen Xi
Chen Jing

Affiliated Hospital Professor Level Four Qualification (2 people):

Liu Zhongchun
Sun Zhijun

Research Librarian Four Class (2 people):

Liu Xia
Zhou Rong

Editor Level Four (1 person):

Zhang Shujuan

Professor Level Senior Engineer Class Four (1 person):

Meng Xuejun

Series of Higher Education Management Research (4 people):

Xi Caiyun
Mao Jinbo
Liu Xingguo
Wu Hongbo

If there are objections to the results above, please address them to the Department of Supervision or the Human Resources Secretary in your own faculty or institute, before May the 1st, prior to the oral or written form test.

Department of Supervision, telephone no: 68753843

Human Resources Department, telephone no: 68752841

The Human Resources department

April 25th, 2014

Updated April 28th, 2014